Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Chcesz dołączyć do grona wspaniałych nauczycieli ZSO i z pasją pracować z naszymi uczniami? 

Nie zapisałeś się jeszcze do klasy dwujęzycznej w liceum ogólnokształcącym w Pawłowicach, a chciałbyś się uczyć w takiej klasie?

Trzej najlepsi uczniowie klas patronackich Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. otrzymali nagrody roczne i listy gratulacyjne Prezesa JSW S.A. Włodzimierza Hereźniaka.

Podziękowanie dla Rady Rodziców.

Drodzy Uczniowie! Kończy się rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy do zobaczenia krótkiego filmiku przygotowanego specjalnie dla Was. Udanych wakacji!

Rozdanie świadectw odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2020 r. według poniższego harmonogramu:

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

I Postanowienia ogólne

 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
 4. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktyki zawodowej dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin praktyki zawodowej jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.
 6. Uczeń odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa szkolnego, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom obowiązującym w zakładzie pracy lub innej instytucji, w której odbywa się szkolenie.
 7. Praktyka zawodowa jest bezpłatna.

II Frekwencja na praktyce zawodowej

 1. Praktyka zawodowa jest częścią programu nauczania i uczestnictwo w niej uczniów jest obowiązkowe.
 2. Każda nieobecność na praktyce zawodowej musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zaświadczenie lekarskie, w szczególnych przypadkach pisemne zaświadczenie rodzica (np. wyjątkowa sytuacja rodzinna) lub inne urzędowe wezwanie (np. z sądu) załączone do Dziennika praktyki zawodowej.
 3. W pierwszym dniu nieobecności uczeń zobowiązany jest poinformować o tym Szkołę (wychowawcę klasy oraz wicedyrektora kierującego szkoleniem praktycznym, a w przypadku jego nieobecności, drugiego wicedyrektora) i zakład pracy oraz podać przyczynę nieobecności.
 4. Jeśli usprawiedliwiona nieobecność jest dłuższa niż 2 dni - uczeń zobowiązany jest odpracować ją w terminie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Uczeń potwierdza obecność na praktyce zawodowej zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy zasadami rejestracji przybycia i pobytu w pracy.

III Klasyfikowanie i ocenianie z praktyk zawodowych u pracodawcy

 1. Uczeń może zostać klasyfikowany z praktyki zawodowej u pracodawcy, jeżeli był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na praktyce co najwyżej 2 dni.
 2. Opuszczone dni praktyki zawodowej powyżej wyznaczonego limitu muszą być odpracowane po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i pracodawcą. Odpracowane nieobecności muszą być potwierdzone pisemnie przez zakładowego opiekuna praktyk w dzienniczku zajęć.
 3. Jeśli uczeń nie odpracuje wymaganych nieobecności na praktyce zawodowej jest nieklasyfikowany, chyba, że nieobecności wynikają z klęsk żywiołowych o znacznym zasięgu (np. pandemia) Sytuacja będzie indywidualnie rozpatrywana.

W piątek, 19 czerwca 2020 o godz. 12.30 w sali nr 1 odbędzie się rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Absolwentów z klasy IVAL prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa, takich samych jak podczas egzaminów maturalnych, oraz zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W tegorocznej edycji konkursu z języka angielskiego The Big Challenge 2020 – online w sumie wzięło udział 6010 szkół z siedmiu krajów Europy. 582 444 uczestników sprawdziło swoje kompetencje językowe na 5 różnych poziomach zaawansowania.

Wybór szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważna decyzja dla młodych absolwentów szkół podstawowych. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach przygotował bogatą ofertę edukacyjną, stawiając przede wszystkim na wszechstronny rozwój młodzieży.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.